ประกันรายได้ยางพารา: ทางออกฝ่าวิกฤตยางพาราที่ยั่งยืน?

 โดย รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช, 4 November 2019 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 งบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางได้เริ่มถูกนำมาจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเรียบร้อย ซึ่งจะมีการใช้จ่ายงบประมาณในระยะที่ 1 ทั้งสิ้น 24,278.62 ล้านบาท ในช่วงเวลา 6 เดือน (ต.ค. 62 – มี.ค. 63) หลายคนคงมีคำถามมากมายว่า